Termin 3

Välkommen du som går termin 3 på Tau Learning´s snickeriutbildning för vuxna.

Hem

2020-04-01

 

Uppgiftsbeskrivning: formgivning 3

 

I denna hemuppgift ska vi arbeta med att formge och konstruera stolen. Det ska vara en stol för sittande vid bord. Stolen ska ritas upp i 3D i Sketchup. Instruktionsvideor kopplade till denna uppgift är: Sketchup steg 1, Sketchup steg 2 och som ligger på snickerikurs.se/distansutbildning. Till er hjälp har ni också häftet som är utdelat med mått för olika sittvinklar. Fokusera på att ta fram smakfulla proportioner men även en väl genomtänkt och hållbar konstruktion. Form och designskisser i olika perspektiv men också konstruktionsskisser som visar på olika tekniska lösningar.  Stolen i sketchup ska även fungera som ritning för själva tillverkningen. Använd chatten för att diskutera med lärare och kurskamrater.

 

Arbetet lämnas skickas in till andre.e@tauhantverksskola.se senast: Inlämningsdatum: 2020-04-24. Arbetet skall vara komplett i en pdf-fil. Storlek 12, times new roman.

 

 1. Redogör för hur du har utnyttjat materialets egenskaper i ditt formgivningsarbete.
 2. Använd färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
 3. Diskutera i ditt arbete hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
 4. Beskriv din arbetsprocess och ditt resultat samt utvärdera med omdömen.
 5. Redogör för egna förslag på förbättringar.
 6. Diskutera uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.

 

 

 

 

Kunskapskravbedömning och betyg

I arbetet använder eleven verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen:

E

Med visst handlag

C

Med gott handlag

A

Med mycket gott handlag

Under arbetets gång löser eleven:

E

Enkla problem i samråd med handledare

C

Problem efter samråd med handledare

A

Komplexa problem efter samråd med handledare

Eleven arbetar i valt material och prövar olika angreppssätt:

E

Med visst handlag

C

På ett hantverksmässigt sätt

A

På ett hantverksmässigt och experimentellt sätt

Eleven använder färg och form för att understryka ett uttryck

eller en funktion:

E

Med viss säkerhet

C

Med säkerhet

A

Kombinerar färg och form med säkerhet

Eleven redogör för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning:

E

Översiktligt

C

Utförligt

A

Utförligt och nyanserat

Eleven diskuterar hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen:

E

Översiktligt

C

Utförligt

A

Utförligt och nyanserat

Eleven beskriver sin arbetsprocess och sitt resultat samt utvärderar med omdömen:

E

Översiktligt, enkla omdömen

C

Utförligt

A

Utförligt och nyanserat

Ovanstående bedömning innehåller egna förslag på förbättringar:

E

Enkla

C

Välgrundade

A

Utförliga

Eleven diskuterar uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem:

E

Översiktligt

C

Utförligt

A

Utförligt och nyanserat

 

2020-04-15

Studieguide

Kurser: finsnick 5 och 5 sp.

Uppgiftsbeskrivning

I den här praktiska hantverksmässiga hemuppgiften ska du som elev få tillverka ett skrin utifrån förberett material och verktygsutbud i kursen hantverksteknik. Du ska även dokumentera hela din arbetsprocess med bilder och text. Utifrån givet material med stor precisison på ett hantverksmässigt sätt tillverka ett handsinkat skrin, med lös handsinkad lådinsats. Även intarsia och parkettläggning ska ingå. Till denna uppgift kommer det läggas upp videos på plattformen, t ex vad alla delar är tänkta att användas till, hur man sinkar etc.

Du ska presentera ditt arbete med bilder och text och utifrån: planering, genomförande och utvärdering av projektet.

Planering: innefattar förarbete, designprocess, ritning, arbetsplanering, välja material.

Genomförande: innefattar tillverkningsprocessen. Skrinets alla olika moment.

Utvärdering: innebär att du ska utvärdera hur arbetsuppgifterna har genomförts utifrån det som ingår i planering och genomförande.

 

Det skriftliga arbetet ska innehålla:

 • Försättblad – innehållande: arbetets titel, ditt namn, datum, ev bild.
 • Innehållsförteckning – innehållande: rubriker, sidnummer.
 • Planering som rubrik – underrubriker: t ex designprocessen, arbetsplan etc..
 • Genomförande som rubrik – underrubriker: t ex fanérarbete, kantlistning etc..
 • Utvärdering som rubrik – underrubriker: te x designprocess, skisserna, arbetsplaneringen, tillverkningen etc..

 

Rekommendationer:

För att skapa ett intressant och förståeligt arbete bör du infoga bilder löpande i arbetet så att läsaren tydligt förstår vad du skriver om, te x bilder på skisser – när du skriver om skissarbetet och de olika idéerna, t ex bilder på fanérarbetet – när du skriver om fanéring etc..

 

Material

 

Till Skrinet:

 

1st      frontstycke (Ek) 80x300mm

1st      bakstycke (Ek) 80x300mm

2st      sidostycke (Ek) 80×200

1st      botten till skrin (Ekfanérad MDF)

 

1st      frontstycke till lock (Ek)40x300mm

1st      bakstycke till lock (Ek) 40x300mm

2st      sidostycke till lock (Ek) 40x200mm

 

1st      spegel till skrin (MDF)

 

1st      fanérpaket

 

1st      frontstycke till insats (Björk) 40x276mm

1st      bakstycke till insats (Björk) 40x276mm

2st      sidostycke till insats (Björk) 40x176mm

 

1st      botten till insats (Björkfanérad MDF)

 

1st      avdelare till insats 30mm Björk ca 1000mm

1st      falsk fals 35mm Ek ca 1000mm

 

 

Övrigt material

2st      pressplattor 16mm MDF

8st      spännbitar MDF

4st      provbitar Ek ca 40x80mm

2st      provbitar Ek ca 80x80mm

 

Kriterier

 • Skrinet skall vara handsinkat enligt ritning
 • Spegeln i locket på skrinet skall vara fanérad, ena sidan med parkettläggning och andra sidan med intarsia. Parketten ska bestå av minst 18 delar, Intarsian av minst 8 delar.
 • Material skrin: Ek, Insats: björk, Spegel: utvalt fanér.
 • Ytbehandling: valfri tillgänglig olja.

 

Bedömning

 

Elevens planering sker:

E

I samråd med läraren, enkel utförd planering

C

Efter samråd med läraren, genomarbetad planering

A

Efter samråd med läraren, väl genomarbetad planering

Eleven organiserar sitt arbete

E

I samråd med läraren och med viss säkerhet

C

Med viss säkerhet självständigt

A

Med säkerhet självständigt

Eleven väljer material och arbetsmetoder utifrån den tänkta produktens kvalité och estetik: 

E

I samråd med stöd

C

Efter samråd med handledare

A

Efter samråd självständigt

Eleven motiverar sina val med hänsyn till ekonomi och miljö: 

E

översiktligt

C

utförligt

A

Utförligt och detaljerat

I tillverkningsprocessen använder eleven tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalité: 

E

I samråd med läraren och med viss säkerhet

C

Med viss säkerhet självständigt, fungerar väl i sammanhanget

A

Med säkerhet

Eleven hanterar verktyg och maskiner:

E

Med visst handlag

C

Med gott handlag

A

Med mycket gott handlag

Under arbetets gång upptäcker och löser eleven eventuella problem som uppkommer:

E

I samråd med läraren. (tillsammans med läraren)

C

Efter samråd med läraren (efter dialog med läraren, självständigt)

A

Efter samråd med läraren och med förslag på alternativa lösningar 

 

Eleven beskriver sin arbetsprocess och sitt resultat samt utvärderar med omdömen:

 

E

Översiktlig beskrivning, enkla omdömen

 

C

utförlig beskrivning, enkla omdömen

 

A

Utförlig och detaljerad beskrivning, utförliga omdömen

Ovanstående bedömning innehåller egna förslag på förbättringar:

E

Enkla

C

Välgrundade

A

Utförliga

När eleven beskriver arbeten används: 

E

Med viss säkerhet relevanta facktermer

C

Med viss säkerhet relevant fackspråk

A

Med säkerhet relevant fackspråk