Termin 4

Välkommen du som går termin 4 på Tau Learning´s snickeriutbildning för vuxna.

Hem

2020-04-05, kl. 00.03

Design 2

Inledning

Du ska nu få göra ett designarbete där du själv ska designa en möbel eller produkt. Möbeln kan utgå ifrån skivkonstruktion (lamell eller MDF) och i möbeln kan ingå fanéring, kantlistning, låda eller lådor, dörr/klaff/lucka/jalusi, lås, nyckel, bössning, benställning. Innan du börjar, läs hela uppgiften. Redogör skriftligt och med skisser och bilder för alla 9 frågeområden nedan. Inlämning 2020-05-05.

 1. Sök och välj information från olika källor för att lösa designarbetet samt värdera medomdömen källornas trovärdighet och relevans. Källor som kan användas med källhänvisning är: internet och böcker från biblioteken. Obs källhänvisa med direkta länkar för internet, samt exakta sidor, boktitel, författare gällande böcker.

 

 1. Vilken roll har design i samhället historiskt, samhälleligt tekniskt, ekonomiskt? Vad är designerns roll i samhället? Hur har design påverkat och påverkats av sin samtid?

 

 1. Ett inledande citat ”If there is no problem, there is no solution, and no reason for a company to exist. – Vind Khosla, Khosla Ventures (a silicon valley venture capital firm). Ett annat citat lyder; ”If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses” Av Henry Ford (Inventor of the automobile). Vad Henry menade var helt enkelt att kunden bokstavligen skulle syfta till snabbare hästar, kunden kunde definiera ett problem men Henry tog fram en lösning som istället för en framavlad superhäst blev den första bilen. För att kunna skapa en lösning ska du nu skapa en problemformulering med ditt uppdrag.
 2. Vem är målgruppen för din design? Vem är mottagaren? Vad spelar olika målgruppers behov och förutsättningar för roll i designprocessen då du designar en möbel? Vilka behov och förutsättningar har din målgrupp och mottagare?
 3. Vem är du som avsändare för din design? Fundera i termer av ett tilltänkt varumärke. I vilka sammanhang och miljöer ska din produkt användas? Ska den riktas mot offentlig eller privat miljö? Hur påverkas den estetiska utformningen med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang? Gör en marknadsundersökning, funktionsanalys, faktainsamling, idégenerering för din produkt.
 4. Gestalta din design genom handskisser, sketchup-skisser, kostruktionsskisser samt tillverka en modell i skala 1;5 i valfritt återvinningsmaterial t ex kartong. Motivera dina val. Presentera ditt designarbete skriftligt och med bilder, skisser, ritningar, konstruktionsskisser med fl.
 5. Utifrån vilka design- och stilhistoriska epoker har du hämtat inspiration till din design? Vilka drag i din design är hämtade från de olika design- och stilhistoriska perioderna och vad skiljer de olika epokernas stildrag åt? Redogör skriftligt och med bilder och skisser.
 6. Redogör för en jämförelse av din designidé och andras.
 7. Utvärdera din process och ditt resultat medomdömen samt ge förslag på hur arbetet kan förbättras.

 

 Kunskapskrav

1.      Eleven söker och väljer information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med omdömen källornas trovärdighet och relevans.

E

Med viss säkerhet, fungerar i sammanhanget

C

Med säkerhet

A

Med säkerhet nyanserat

2.      Dessutom redogör eleven för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid. Översiktligt Utförligt utförligt och nyanserat 
3.      Eleven gestaltar, genomför och beskriver arbetet i designprocessen utifrån ett valt problem. Eleven motiverar sitt val av problem Översiktligt Utförligt utförligt och nyanserat 
4.      I diskussionen redogör eleven också för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. Översiktligt Utförligt utförligt och nyanserat 
5.      Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar sin anpassning utifrån estetiska kriterier. Översiktligt Utförligt utförligt och nyanserat
6.      I gestaltningen och genomförandet väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt samt motiverar sina val. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal. Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat
7.      Eleven identifierar design från olika historiska perioder, samt diskuterar vad som karaktäriserar de olika periodernas design Översiktligt Med säkerhet utförligt med säkerhet utförligt och nyanserat
8.      Eleven gör också en jämförelse av sin designidé och andras. Till viss del, fungerar väl i sammanhanget Välgrundad välgrundad och nyanserad                              

 

9.      När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat
10.  Helhet. Utifrån egna val genomför Eleven ett projektarbete med ett: Till viss del gott resultat, fungerar väl i sammanhanget Gott resultat Mycket gott resultat

 

 

2020-04-15

Studieguide

Kurser: Hantverksteknik 6a, Gymnasiearbete

Uppgiftsbeskrivning

I den här uppgiften ingår två kurser: Hantverksteknik och Gymnasiearbete. I den här praktiska hantverksmässiga hemuppgiften ska du som elev få tillverka ett skrin utifrån förberett material och verktygsutbud i kursen hantverksteknik. Du ska även dokumentera hela din arbetsprocess med bilder och text som ska bli ditt Gymnasiearbete. Utifrån givet material med stor precisison på ett hantverksmässigt sätt tillverka ett handsinkat skrin, med lös handsinkad lådinsats. Även intarsia och parkettläggning ska ingå. Till denna uppgift kommer det läggas upp videos på plattformen, t ex vad alla delar är tänkta att användas till, hur man sinkar etc.

Material

 

Till Skrinet:

 

1st      frontstycke (Ek) 80x300mm

1st      bakstycke (Ek) 80x300mm

2st      sidostycke (Ek) 80×200

1st      botten till skrin (Ekfanérad MDF)

 

1st      frontstycke till lock (Ek)40x300mm

1st      bakstycke till lock (Ek) 40x300mm

2st      sidostycke till lock (Ek) 40x200mm

 

1st      spegel till skrin (MDF)

 

1st      fanérpaket

 

1st      frontstycke till insats (Björk) 40x276mm

1st      bakstycke till insats (Björk) 40x276mm

2st      sidostycke till insats (Björk) 40x176mm

 

1st      botten till insats (Björkfanérad MDF)

 

1st      avdelare till insats 30mm Björk ca 1000mm

1st      falsk fals 35mm Ek ca 1000mm

 

 

Övrigt material

2st      pressplattor 16mm MDF

8st      spännbitar MDF

4st      provbitar Ek ca 40x80mm

2st      provbitar Ek ca 80x80mm

 

Kriterier

 • Skrinet skall vara handsinkat enligt ritning
 • Spegeln i locket på skrinet skall vara fanérad, ena sidan med parkettläggning och andra sidan med intarsia. Parketten ska bestå av minst 20 delar, Intarsian ska bestå av minst 12 delar.
 • Material skrin: Ek, Insats: björk, Spegel: utvalt fanér.
 • Ytbehandling: valfri tillgänglig olja.

 

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det ska innefatta hantverksprocessens steg från idé till färdig produkt.

 

Inriktningen finsnickeri ska ge kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom snickeribranschen.

 

Uppgiftsbeskrivning för kurs: Gymnasiearbetet

Detta är en skriftlig del där du ska presentera: planering, genomförande och utvärdering av projektet.

Planering: innefattar förarbete, designprocess, ritning, arbetsplanering, välja material.

Genomförande: innefattar tillverkningsprocessen. Skrinets alla olika moment.

Utvärdering: innebär att du ska utvärdera hur arbetsuppgifterna har genomförts utifrån  det som ingår i planering och genomförande.

Det skriftliga arbetet ska innehålla:

 • Försättblad – innehållande: arbetets titel, ditt namn, datum, ev bild.
 • Innehållsförteckning – innehållande: rubriker, sidnummer.
 • Planering som rubrik – underrubriker: t ex designprocessen, arbetsplan etc..
 • Genomförande som rubrik – underrubriker: t ex fanérarbete, kantlistning etc..
 • Utvärdering som rubrik – underrubriker: te x designprocess, skisserna, arbetsplaneringen, tillverkningen etc..

Rekommendationer:

För att skapa ett intressant och förståeligt arbete bör du infoga bilder löpande i arbetet så att läsaren tydligt förstår vad du skriver om, te x bilder på skisser – när du skriver om skissarbetet och de olika idéerna, t ex bilder på fanérarbetet – när du skriver om fanéring etc..

Bedömning och betyg i Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet bedöms endast med Godkänt eller icke godkänt betyg dvs E (godkänt) eller F (icke godkänt). Ett godkänt betyg är ett kvitto på att du som elev har tillräckliga kunskaper för att planera, genomföra samt utvärdera ett uppdrag inom snickeribranschen. För godkänt betyg krävs ett fullständigt och slutfört arbete. Under rubriken ”Kunskapskrav” kan du läsa mer om vad som förväntas av ditt arbete i kurs: Gymnasiearbetet.

Gymnasiearbetet

På gymnasiearbetet kan du få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Läraren gör sin bedömning i samråd med utomstående medbedömare som har erfarenhet av det kunskaps/yrkesområde som gymnasiearbetet avser.

 

Bedömning – hantverksteknik

 

Eleven tolkar arbetsuppgifter samt gör en planering av sitt arbete. i samråd, till viss del, fungerar i sammanhanget efter samråd, till stor del genomarbetad efter samråd, genomarbetad
Eleven organiserar och genomför sitt arbete. Med viss säkerhet och med stöd Med viss säkerhet med säkerhet
Eleven väljer material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Till viss del, fungerar i sammanhanget Till stor del med säkerhet med säkerhet
Eleven motiverar sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. översiktligt utförligt motiverar utförligt och nyanserat
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av skisser och ritningar, ger förslag på alternativa lösningar och gör beräkningar. Enkla, med viss säkerhet Genomarbetade, välgrundade, med viss säkerhet Genomarbetade, välgrundade och nyanserade, med säkerhet komplexa beräkningar 
Eleven använder tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller Med viss säkerhet, går att använda i sammanhanget Med viss säkerhet, fungerar väl i sammanhanget med säkerhet, höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
 I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med Visst handlag Gott handlag Mycket gott handlag.
Under arbetet upptäcker och löser eleven eventuella problem som uppkommer I samråd Efter samråd efter samråd med handledare, efter att ha övervägt alternativa lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven beskriver sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med omdömen. Översiktligt, enkla omdömen Utförligt, enkla omdömen, välgrundade utförligt och nyanserat, nyanserade omdömen.

Beskrivningen innehåller förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven fackspråk.

 

Enkla förslag, viss säkerhet Välgrundade, med viss säkerhet välgrundade och nyanserade, och alternativa tillvägagångssätt, med säkerhet 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Visst handlag Gott handlag Mycket gott handlag
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. I samråd Efter samråd Efter samråd, med säkerhet
Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö samt ger förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.   med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön. nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade förslag
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, motiverar sitt agerande Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande. tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat, och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav. med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.  med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.