Termin 2

Välkommen du som går Termin 2 på Tau Learnings´s snickeriutbildning för vuxna.

Hem

Studieguide – Finsnickeri 3 – 200 poäng

Kursansvariga lärare:    André Ekström Tobias Hammar Karl Folkesson                        

 

 

 

Mål för kursen:

Efter avslutad kurs ska den studerande (med betoning på det fetstilta) ha:

Efter avslutad kurs (Finsnickeri 3) ska den studerande (med betoning på det fetstilta) ha:

 1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
 2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.
 3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda hantverksområdet.
 4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
 5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
 6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
 7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
 8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.
 9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
 10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.

 

Uppgiftsbeskrivning

I den här praktiska hantverksmässiga hemuppgiften ska du som elev få tillverka ett skrin utifrån förberett material och verktygsutbud i kursen Finsnickeri 3.

Utifrån givet material med stor precisison på ett hantverksmässigt sätt tillverka ett handsinkat skrin, med lös handsinkad lådinsats. Även intarsia och parkettläggning ska ingå.

Du ska även dokumentera hela din arbetsprocess med bilder och text.

För att skapa en intressant och förståelig dokumentation bör du infoga bilder löpande i arbetet så att läsaren tydligt förstår vad du skriver om, te x bilder på handsinkning – när du skriver om det och bilder på fanérarbetet – när du skriver om fanéring etc..

Till denna uppgift kommer det läggas upp videos på plattformen, t ex vad alla delar är tänkta att användas till, hur man sinkar etc.

Material

 

Till Skrinet:

 

 • 1st frontstycke (Ek) 80x300mm
 • 1st bakstycke (Ek) 80x300mm
 • 2st sidostycke (Ek) 80×200
 • 1st botten till skrin (Ekfanérad MDF)

 

 • 1st frontstycke till lock (Ek)40x300mm
 • 1st bakstycke till lock (Ek) 40x300mm
 • 2st sidostycke till lock (Ek) 40x200mm

 

 • 1st spegel till skrin (MDF)

 

 • 1st fanérpaket

 

 • 1st frontstycke till insats (Björk) 40x276mm
 • 1st bakstycke till insats (Björk) 40x276mm
 • 2st sidostycke till insats (Björk) 40x176mm

 

 • 1st botten till insats (Björkfanérad MDF)

 

 • 1st avdelare till insats 30mm Björk ca 1000mm
 • 1st falsk fals 35mm Ek ca 1000mm

 

 

Övrigt material

 • 2st pressplattor 16mm MDF
 • 8st spännbitar MDF
 • 4st provbitar Ek ca 40x80mm
 • 2st provbitar Ek ca 80x80mm

 

 

 

 

 

Kriterier

 • Skrinet skall vara handsinkat.
 • Den lösa insatsen skall vara handsinkad.
 • Spegeln i locket på skrinet skall vara fanérad, med parkettläggning bestående av minst 16 delar på den ena sidan och intarsia med minst 8 delar på den andra sidan.
 • Material
  • Skrin: Ek
  • Insats: Björk
  • Spegel: Utvalt fanér

 

 • Ytbehandling: valfri olja

 

 

 

 

Redovisning

När skrinet är klart förbereder du en skriftlig redovisning där du i text och bild beskriver vad som varit svårt och vad som blivit bra i dom individuella arbetsmomenten i arbetsprocessen och utvärderar ditt resultat med omdömen och egna förslag på förbättringar.

Sammanställning av designprocessen för parkettläggning och intarsia med inspirationsbilder.

Dokumentation och utvärdering av de utmaningar som arbetsmiljön har ställt, hur dessa har hanterats och lösts samt förslag på förbättringar.

En kostnadsberäkning som innefattar både material och arbetskostnad skall samanställas.

 

Därefter förbereder studenten inför ett slutligt samtal kring bedömning och betyg genom att överlåta följande till läraren:

 

 1. Det färdiga skrinet.
 2. Bilder från tillverkningsprocessen.
 3. Skriftlig redovisning av arbetsprocessen.
 4. Sammanställning av designprocess för fanérarbete.
 5. Dokumentation och utvärdering av arbetsmiljö.
 6. Kostnadsberäkning.
 7. 3st utvalda bilder på det färdiga skrinet.


 

Kunskapskravbedömning och betyg

Finsnickeri 3

Elevens planering sker:

E

I samråd med läraren, enkel utförd planering

C

Efter samråd med läraren, genomarbetad planering

A

Efter samråd med läraren, väl genomarbetad planering

Eleven organiserar sitt arbete

E

I samråd med läraren och med viss säkerhet

C

Med viss säkerhet självständigt

A

Med säkerhet självständigt

Eleven väljer material och arbetsmetoder utifrån den tänkta produktens kvalité och estetik: 

E

I samråd med stöd

C

Efter samråd med handledare

A

Efter samråd självständigt

Eleven motiverar sina val med hänsyn till ekonomi och miljö: 

E

översiktligt

C

utförligt

A

Utförligt och detaljerat

I tillverkningsprocessen använder eleven tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalité: 

E

I samråd med läraren och med viss säkerhet

C

Med viss säkerhet självständigt, fungerar väl i sammanhanget

A

Med säkerhet

Eleven hanterar verktyg och material:

E

Med visst handlag

C

Med gott handlag

A

Med mycket gott handlag

Under arbetets gång upptäcker och löser eleven eventuella problem som uppkommer:

E

I samråd med läraren.

C

Efter samråd med läraren (efter dialog med läraren, självständigt)

A

Efter samråd med läraren och med förslag på alternativa lösningar 

Eleven beskriver sin arbetsprocess och sitt resultat samt utvärderar med omdömen

E

Översiktlig beskrivning, enkla omdömen 

C

utförlig beskrivning, enkla omdömen 

A

Utförlig och detaljerad beskrivning, utförliga omdömen 

Ovanstående bedömning innehåller egna förslag på förbättringar:

E

Enkla 

C

Välgrundade

A

Utförliga 

När eleven beskriver arbeten används facktermer och fackspråk: 

E

Med viss säkerhet relevanta facktermer

C

Med viss säkerhet relevant fackspråk

A

Med säkerhet relevant fackspråk

Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker:

E

Med visst handlag

C

Med gott handlag

A

Med mycket gott handlag

Eleven hanterar och vårdar på ett riktigt sätt material och verktyg:

E

Med visst handlag

C

Med gott handlag 

A

Med mycket gott handlag

Eleven agerar kundorienterat i försäljnings och servicesituationer: 

(Avser: kostnadsberäkning och redovisning av material)

E

I bekanta situationer, motiverar översiktligt sitt agerande

C

I bekanta situationer, tar egna beslut och motiverar utförligt sitt agerande

A

Även i nya situationer, tar egna beslut och motiverar utförligt sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt

Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med:  

C

Enkla omdömen och ger Välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön

A

Med detaljerade omdömen och ger Välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön

Eleven bedömer i samråd med läraren den egna förmågan och situationens krav med:

E

Viss säkerhet

C

Viss säkerhet

A

Med säkerhet

Eleven arbetar ergonomiskt och använder lämplig skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder:

E

JA

C

JA

A

JA